Reto Reinhald er ei relativt nystarta reinhaldsbedrift, som leverer tenester til både private heimar og næring. Reto Reinhald leverer både tenester i form av faste avtalar, og tek på seg enkeltoppdrag. Nedslagsfeltet deira er i HAFS, men dei tek og på seg oppdrag i nabokommunane.

 

Rein Design inngikk samarbeid med Reto Reinhald i oktober, og starta opp med digital marknadsføring for dei 1. november 2019. Resultata lot ikkje vente på seg.

– Vi har merka ein markant auke i førespurnadar frå nye kundar. Fleire ber om prisar på alle våre tenester, og fleire spør om faste vaskavtalar, seier Karina Fleten, fungerande dagleg leiar i Reto Reinhald.

 

Rein Design oppdaterer no jamleg Reto Reinhald sine kanalar i sosiale medium, og har ein tydeleg strategi på kva vi jobbar mot å oppnå. I tillegg til omdømmebygging og seljande tekstar i sosiale media har Reto Reinhald no også fått betre søketreff enn før. Google ads er kanskje det viktigaste tiltaket, sidan dei no har blitt meir tilgjengeleg for dei som aktivt leitar etter tenestane Reto Reinhald tilbyr.

 

Ønsker du betre konvertering, fleire kundehenvendelsar, eller omdømmebygging? Vi hjelper deg gjerne med både sosiale media og performancemarketing. Kontakt oss så finn vi ei løysing som passar deg.

 

Alle verksemder treng ein digital strategi.  Dette gjeld same kva bransje ein jobbar i, anten ein har mål om å tene pengar, eller spreie informasjon.  Ein liten butikk med tre tilsette treng ein digital strategi, det same gjer den nye storkommunen og organisasjonar som driv veldedig arbeid.


Vi treff stadig selskap som ikkje har definert ein digital strategi for seg sjølv, og som framleis bruker største delen av sitt marknadsføringsbudsjett på tradisjonelle flater. Dette kan vere fordi vi har «gått oss fast» i gamle vanar, sidan å gjere seg synleg nettbasert gir betydeleg høgare avkasting på pengane du investerer (ROI) enn tradisjonell marknadsføring. At ikkje fleire nyttar høvet til digital marknadsføring er litt rart, då dei fleste selskap no har eiga nettside og kanskje nokre kanalar i sosiale media. Men mange har ingen spesifikke mål eller tankar bak bruken av desse kanalane. Det tapar ein inntekter, omdømme og ikkje minst moglegheita til å bli meir synleg på.

 

Lurer du på kvifor vi kan komme med denne påstanden? Det er fordi at i 2019 brukar kvar nordmann i snitt 137 minutt på sosiale media per dag. Trenden er at dette er eit tal som fortsett å auke. Størst auke er det hos dei i alderen 50-70. (ssb) Til samanlikning kan du tenke deg ca. kor mange minutt du brukar på å bla deg igjennom ei avis, eller sjå på plakatar som heng i butikken. Droppar du digital marknadsføring, vil du truleg gå glipp av verdifulle leads og inntekter, men og moglegheita til å drive viktig merkevarebygging for di eiga bedrift.

 

Har du ein tydeleg digital strategi og plan for CRM er det større sjans for at du får noko igjen for det. Usikker på kvar du skal starte? Vi hjelper deg gjerne gjennom jungelen av digital marknadsføring – enten ved å sette opp ein plan for deg, hjelpe deg med kampanjar, eller du kan sette heile jobben over til oss. Saman finn vi ei løysing som passar deg.

 

Teknologi og innovasjon: Fire av fem nordmenn bruker sosiale medier

 

Rein Design er eit kommunikasjon – og designbyrå lokalisert på Øyrane 3A i Førde. Vår gode samarbeidspartner Mediebruket skal fysisk flytte inn i Peak Sunnfjord. Det gode samarbeidet består, men det betyr at vi no disponerer deira gamle kontorareal frå 1.mars. Det arealet har vi lyst å fylle med nytt liv og folk vi kan leike godt saman med.

Då Førde Industri- og næringssamskipnad (FINS) skulle gje ut magasinet iFørde, fekk Rein Design oppdraget med å gje magasinet form og innhald.

Då selskapet O. Drage AS skulle i gang med Atriumhagen, eit unikt og spennande bustadprosjekt i Førde, var dei på jakt etter nokon som kunne levere salsmateriell som sto i stil med bustadane. Det fann dei i Rein Design.

Nyleg kom Bilpleiehallen i Førde til Rein Design med ønske om å lage ein heilskapleg marknadsføringsplan som skulle bidra til vekst i 2017.

Når reiselivsbedrifta Villa Åmot fortel verda om kva dei held på, med nyttar dei fotografar, tekstforfattarar og interiørdesignarar for å sikre eit best mogleg resultat.

Då CrediCare AS skulle ha ny nettstad, gjekk dei for skreddarsaum. Mediebruket har programert og bygd nettstaden, Rein Design står for webdesign og profilarbeidet.

I dag skal vi skryte av to gründerar: Steinar Sørli og Yngve Brakstad Leknes. Dei har alltid leia an satsinga si med hjarte og sikta mot stjernene – og dei har lukkast. No satsar dei frisk vidare under namnet Villa Åmot.

– Kvifor skal eg kjøpe innhaldsmarknadsføring? Eller betale for hjelp til å lage tekst? Kan eg ikkje berre hive ut to setningar og eit bilete på Facebook?